Klaster „Żywiecka Energia Przyszłości” działając na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii Żywiecczyzny tworzony jest w celu integracji potencjałów oraz stworzenia sieci współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Współpraca w ramach Klastra wspomoże w realizacji zadań, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa. Stworzona sieć powiązań między podmiotami, umożliwi nieustanny rozwój w nawiązaniu do najnowszych trendów technologicznych oraz szybko zmieniającego się otoczenia prawno-gospodarczego w dziedzinie energetyki i gospodarce niskoemisyjnej w Polsce, Unii Europejskiej oraz innych znaczących gospodarczo krajach świata.

Współpraca klastrowa wyzwala efekt synergii generujący istotnie znacząco wartość dodaną w porównaniu do sumy wartości działań poszczególnych podmiotów.

Klaster „Żywiecka Energia Przyszłości” integruje podmioty związane z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz inteligentnej energii. Klaster nie posiada osobowości prawnej i nie będzie prowadził działalności gospodarczej, funkcjonuje jako porozumienie cywilnoprawne dla osiągnięcia poniżej określonych celów. Klaster jest otwarty na przyjmowanie nowych Uczestników oraz Partnerów

 

Uczestnik Klastra

Uczestnikiem Klastra może zostać każdy podmiot prowadzący działalność, która wpisuje się w cele, zadania i zakres działań Klastra. Każdy z Uczestników funkcjonuje w Klastrze na równych prawach ze szczególnym uwzględnieniem prawa do:

 • zgłaszania propozycji wspólnych działań, projektów i przedsięwzięć, które mogłyby być realizowane w partnerstwie z innymi Uczestnikami i Partnerami jako Projekty Klastra,
 • w sytuacji posiadania wspólnej infrastruktury lub wypracowania wspólnych usług każdy z Uczestników ma do nich dostęp na równych zasadach,
 • każdy Uczestnik posiada prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady i podejmowaniu uchwał posiadając prawo do jednego głosu.
 • każdy Uczestnik jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej, która wynosi obecnie 300,00 zł miesięcznie.

 

Jak zostać Uczestnikiem Klastra Energii?

 1. Należy wysłać na adres siedziby lub mail Biura Klastra: biuro.klaster@zmge.zywiec.pl wniosek zawierający dane instytucji (nazwa, adres, kontakt) oraz krótką informację, dotyczącą działalności podmiotu, uzasadniając że wpisuje się ona w cele i zadania Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” wraz z zapisem, że deklaruje współpracę na rzecz celów Klastra Energii jako Uczestnik.
 2. Przesłane zgłoszenie analizuje Komitet (organ zarządzający), który rekomenduje przyjęcie lub odrzucenie złożonego wniosku do Prezydium Rady (organ decyzyjny). Prezydium Rady podczas posiedzenia wydaje ostateczną decyzję, podejmując stosowną uchwałę w tej sprawie.
 3. Biuro Klastra przesyła informację o podjętej decyzji na podany przez instytucję adres mailowy. W przypadku pozytywnej decyzji, Biuro Klastra przesyła dodatkowo wzór zobowiązania do podpisania umowy oraz projekt umowy wraz z załącznikami. Po podpisaniu i odesłaniu dokumentów na adres siedziby Biura Klastra wyznaczony zostaje termin i miejsce podpisania umowy.
 4. Z dniem podpisania umowy cywilno-prawnej współpracy Uczestników Klastra podmiot nabywa prawa i obowiązki Uczestnika Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”.

 

Partner Klastra

W ramach struktury Klastra mogą funkcjonować podmioty i osoby mające status Partnera. Partnerem może być każdy podmiot i osoba deklarująca współpracę na rzecz celów Klastra. Współpraca Partnera z Klastrem regulowana jest Umową Partnerską, która upoważnia do:

 • bycia informowanym o działaniach Klastra,
 • uczestniczenia w posiedzeniach Rady Partnerów,
 • zgłaszania propozycji Projektów Klastra,
 • współpracy w Projektach Klastra w ramach indywidualnych umów,
 • ewentualnie powstałe koszty współpracy z Klastrem każdy Partner ponosi indywidualnie, nie jest zobowiązany do opłacania miesięcznej składki członkowskiej.

 

Jak zostać Partnerem Klastra Energii?

 1. Należy wysłać na adres siedziby lub mail Biura Klastra: biuro.klaster@zmge.zywiec.pl wniosek zawierający dane instytucji (nazwa, adres, kontakt) oraz krótką informację, dotyczącą działalności podmiotu wraz z zapisem, że deklaruje współpracę na rzecz celów Klastra Energii jako Partner.
 2. Na podstawie przesłanej informacji Komitet (organ zarządzający) proponuje podpisanie Listu Intencyjnego dot. współpracy z podmiotem zainteresowanym przystąpieniem do Umowy Partnerskiej Biuro Klastra przesyła treść listu intencyjnego na podany przez instytucję adres mailowy.
 3. Po podpisaniu i odesłaniu Listu Intencyjnego na adres siedziby Biura Klastra Komitet wnioskuje o uzyskanie pisemnej aprobaty Prezydium Rady (organ decyzyjny) do podpisania Umowy Partnerskiej ze wskazaną instytucją.
  W przypadku pozytywnej opinii Prezydium Rady, Komitet podczas posiedzenia, podejmuje stosowną uchwałę w sprawie podpisania Umowy Partnerskiej z podmiotem. Na tej podstawie Biuro Klastra przesyła Partnerowi projekt umowy wraz z załącznikami oraz wyznacza termin i miejsce podpisania umowy.
 4. Z dniem podpisania Umowy Partnerskiej Klastra podmiot nabywa prawa i obowiązki Partnera Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”.

 
W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.